ZA誌專訪 – 宅木家品傢俱 “木”“納”的生活體驗

編按:近年澳門出現咗好多賣家居用品嘅舖頭,最近係美副將一條鮮為人知嘅小巷入面,開咗一間賣木器為主嘅家品傢俱店,究竟呢間舖頭有咩咁特別?點樣吸引到人捐窿捐罅搵呢間舖頭?今期就專訪兩位老闆,Dave同Nicky。

詳細專訪